Company Information :

Flat C,Kengkou Electronic Base,NO.9 Huaxi Rd. Fangcun,Guangzhou, Guangzhou, China

Contact Us