Company Information :

Flatc, Kengkou Electronic Base No 9 Huaxi Rd, Fangcun Guangzhou, Huangpu Dadaozhong, China

Contact Us